Genomac International, s.r.o.

Etický kodex Genomac

V poslední době se na veřejnosti množí diskuze o etice genetického testování. Jedná se především o testy otcovství a dále testy vad a vrozených nádorových onemocnění. Ačkoliv tyto testy provádí celá řada institucí, většina polemik je zaměřena na soukromé subjekty a komerční laboratoře. Jako jeden z hlavních soukromých poskytovatelů genetickýc testů u nás, jsme se v zájmu dobrého jména naší společnosti rozhodli vypracovat etický kodex genetického testování.

1. Původ vzorků pro genetické analýzy
1.1. Je neetické provádět genetické analýzy ze vzorků u nichž lze oprávněně předpokládat, že byly získány bez vědomého souhlasu jejich původce. Výjimku tvoří vzorky forenzní povahy a dále vzorky, u kterých souhlas původce získat nelze ( osoby úředně zmizelé nebo zemřelé).
1.2. Je neetické provádět u dospělých osob genetická testování bez jejich svolení.
1.3. U nezletilých lze provádět genetická testování pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

2. Způsobilost k provádění testů a kvalita výsledků
2.1.Osoby a organizace provádějící nebo zprostředkovávající testy musí mít náležitou odbornou způsobilost, kterou mohou prokázat ve formě certifikátů, osvědčení, potvrzení apod.
2.2. Pro daný test musí být použité metody a výsledná kvalita výsledků na úrovni odpovídající soudobému stavu v oboru.

3. Nakládání s genetickými daty
3.1. Je neetické předávat biologické vzorky a získaná genetická data třetím stranám (osobám nebo institucím) bez vědomého písemného souhlasu jejich původce.
3.2. Každý výsledek genetického testu musí být opatřen srozumitelnou interpretací, vysvětlením a případně doporučením dalšího postupu jak se získanou informací dále nakládat. Výsledek musí obsahovat kontakt pro případnou další konzultaci na žádost testovaného.

4. Propagace a marketing genetického testování
4.1. Je neetické provádět celoplošnou propagaci a marketing genetického testování ve smyslu placené inzerce v médiích určených pro laiky. Výjimku tvoří propagace genetického testování v rámci screeningových programů prevence závažných dědičných onemocnění.
4.2. propagace genetického testování musí být adresná tzn. zaměřena na osoby, u kterých je předpoklad zájmu a celkového přínosu z genetického testu.
4.3. Subjekty propagující nebo zprostředkovávající genetické testování ve smyslu znění bodu č. 4.2. musí mít náležitou odbornou způsobilost pro poskytování úplných informací k nabízeným nebo zprostředkovaným testům.NAROHU