Genomac International, s.r.o.

Publikační činnost

Výsledky našeho výzkumu, které byly získány při řešení grantů s veřejnou podporou
jsou registrovány v <centrální databázi výsledků VaVaI>


Souhrnný přehled publikační aktivity.
(Aktualizace 01.02.2012)

Hledání omezit na typ:
Hledání omezit na autora:
Hledání omezit na rok:

nebo
Hledání podle klíčového slova:


počet nalezených položek: 100

Minárik Marek, (přednáška)
100.
7 let vyšetřování molekulárně-genetických a epigenetických markerů v onkologii NSCLC
2011


99.
Význam typu K-RAS mutace u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic
Brn?nské onkologické dny, Brno, CR, 2011


98.
Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: II. Pooperační sledování a záchyt relapsu onemocnění
2011


97.
Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: I. Současné poznatky a vlastní zkušenosti
2011


96.
Epigenetická vyšetření u progredujících pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic
2011


95.
Srovnání chemoterapie a erlotinibu ve II. linii léčby pokročilého NSCLC.
2011


94.
Molekulární genetika protidestičkové léčby Clopidogrelem
2011


93.
Genetické pozadí rezistence na protidestičkovou léčbu
2011


92.
Circulating Free Tumor DNA in Patient Plasma is a Near-Perfect Marker for Metastatic Spread of Colorectal Cancer: A Study on 165 Patients Undergoing Surgical Treatment
2011


91.
The Role of Specific KRAS Mutation Types in Response to Treatment by EGFR Inhibitors
2011


90.
DNA Hypermethylation in Progressive Advanced Non Small Cell Lung Cancer
2011


89.
Extraordinary response to erlotinib therapy in a patient with lung adenocarcinoma exhibiting KRAS mutation and EGFR amplification
2011


88.
Molecular biology of pancreatic cancer.
2011


87.
Clinical Significance of Hypermethylation Status in NSCLC: Evaluation of a 30-Gene Panel in Patients with Advanced Disease.
2011


86.
Multiplicity of EGFR and KRAS Mutations in Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors
Anticancer Res. 2010 May;30(5):1667-71.
IF=1.428


85.
Denaturing capillary electrophoresis for automated detection of L858R mutation in exon 21 of the epidermal growth factor receptor gene in prediction of the outcome of lung cancer therapy
J Sep Sci. 2010 Jun 23. [Epub ahead of print]
IF=2.551


84.
Metylační analýza NSCLC: Frekvence hypermetylačního postižení vybraných genů v závislosti na histologickém typu nádoru a kuřackém statusu
Stud. Pneumol. Phthiseol., 70, 2010, č.6, s.233–238


83.
Shrnutí současného stavu ve vyšetřování prediktorů KRAS a EGFR pro předpověď účinnosti biologické cílené léčby NSCLC82.
Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic – efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích.81.
Genoscan mutační analýza na DNA sekvenátoru: spolehlivě, rychle, levně.
Brno, CR, 2010


80.
DNA metylační analýza v plicních nádorech
Beckman Coulter, Praha, CR, 2010


79.
The Role of Specific KRAS Mutation Types in Response to Treatment by EGFR Inhibitors
12. Central European Lung Cancer Conference, Budapest, Hungary, 2010


78.
Detekce nádorové DNA jako markeru přítomnosti jaterních metastáz u kolorektálního karcinomu77.
Development and Application of New Microchip CE DNA Assays for Point-of-Care Testing in Routine Cancer Diagnosis and Therapy
25. International Symposium of Microscale BioSeparations, Prague, CZ, 2010


76.
Colorectal Cancer Management: Examination of Molecular Predictors for Early Detection of Liver Metastases
18. United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain, 2010


75.
A novel high-resolution chipCE assay for rapid detection of EGFR gene mutations and amplifications in lung cancer therapy by a combination of fragment analysis, denaturing CE and MLPA.
Electrophoresis. 2010 Oct;31(21):3518-24. IF=3,569


74.
Mutation Status of K-ras, p53 and Allelic Losses at 9p and 18q Are Not Prognostic Markers in Patients with Pancreatic Cancer
ANTICANCER RESEARCH 29: 1803-1810 (2009)
IF=1.390


73.
Dominance of EGFR and Insignificant KRAS Mutations in Prediction of Tyrosine-kinase Therapy for NSCLC Patients Stratified by Tumor Subtype and Smoking Status
ANTICANCER RESEARCH 29: 2767-2774 (2009)
IF=1.390


72.
Somatic TP53 Mutation Mosaicism in a Patient With Li–Fraumeni Syndrome
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A 149A:206–211 2009
IF=2.555


71.
Low Prevalence and Variable Clinical Presentation of Troponin I and Troponin T Gene Mutations in Hypertrophic Cardiomyopathy.
Genet Test Mol Biomarkers. 2009 Aug 2.
IF=1.120


70.
Results of gefitinib effectiveness and toxicity in non-small cell lung cancer patients within the Extended Access Program in the Czech Republic.
Studia Pneumologica et Phthiseologica, Česká pneumologická a ftizeologická spol, TRIOS. ISSN 1213-810X. Ročník 69, číslo 2, s. 61-68. 2009


69.
Vliv mutací genů EGFR a KRAS na prognózu přežití u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených inhibitory tyrosin-kináz (srovnání výsledků léčby gefitinibem a erlotinibem)
Studia pneumologica et phtiseologica 69, 2009, No. 3, s. 96-104


68.
Assembly of a large Y-STR haplotype database for the Czech population and investigation of its substructure
Forensic Science International: Genetics, Volume 4, Issue 3, Pages e75-e78
IF=1,367


67.
Central European genetic population data from large-scale 12 STR Y-haplotyping in the Czech Republic
DNA in Forensics v Italy Ancona (24.5.- 26.5. 2008)


66.
Naše první zkušenosti s genetickým vyšetřením pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií: mutace genů pro troponin T a troponin I
Cor Vasa 2008;50(6):242–245


65.
A polymorphism in 5-alpha-reductase (SRD5A2) shows novel association with prostate cancer
Annual meeting of the European Association of Urology, Berlin, Germany, March 2007


64.
Novel associations of several polymorphisms and haplotypes in 5-alpha-reductase gene (SRD5A2) in Czech prostate cancer patients
2007


63.
Význam vybraných molekulárně-genetických markerů pro predikci léčebné odpovědi a odhadu prognózy u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.
2007


62.
Mutations of EGFR and k-ras oncogene as predictors of tyrosinkinase inhibitors therapeutic outcome in NSCLC patiens.
2007


RNDr. Minárik M., Ph.D. (přednáška)
61.
Co může přinést genetické vyšetření vrozených DNA polymorfismů v onkologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic?
2007


60.
Detection of inherited prostate cancer predisposition based on examination of polymorphic variants in steroid 5-alpha-reductase gene (SRD5A2).
2nd Czech and International Congress of Andrology May 3-5, 2007, Chateau Štiřín


59.
Predikce účinnosti terapie inhibitory tyrosinkináz a odhad prognózy nemalobuněčného karcinomu plic na základě kombinovaného vyšetření somatických mutací onkogenů K-RAS a EGFR (ERBB1).
2007


58.
Časné odhalení rizika karcinomu prostaty na základě vyšetření polymorfismů a specifických haplotypů v genu pro steroidní 5-alfa-reduktázu (SRD5A2)
2007


57.
Význam genotypizace jednonukleotidových polymorfismů genů ERCC1, ERCC2, XRCC1, XRCC3, CCND1 a MDR1 pro předpověď léčebné odpovědi a hematologické toxicity chemoterapie nemalobuněčného karcinomu plic.
2007


56.
Zpřesnění diagnostiky karcinomu pankreatu na základě detekce bodových mutací genů k-ras, p16 a p53 a alelických delecí 9p a 18q.
2007


Minarik M. (přednáška)
55.
DNA banking and genetic information databases: New possibilities and same old fears.
2007


54.
Možnosti využití populační genomické databáze v onkologické diagnostice a léčbě.
2007


53.
Evaluation of clinical relevance of examining K-ras, p16 and p53 mutations along with allelic losses at 9p and 18q in EUS-guided fi ne needle aspiration samples of patients with chronic pancreatitis and pancreatic cancer
World J Gastroenterol. 2007 Jul 21;13(27):3714-20.
IF=2.081


52.
Detekce somatických mutací onkogenu K-ras a alelických ztrát na chromosomech 9p a 18q zvyšuje diagnostickou výtěžnost EUS-navigované tenkojehlové biopsie u pacientů s ložiskovým postižením pankreatu
Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(1): 11 - 16


51.
Frekvence výskytu vrozených DNA polymorfismů genů syntetické dráhy testosteronu v České populaci pacientů s karcinomem prostaty
Česká urologie 2007; 11(2): 80–84


50.
Acquired resistance of pulmonary adenocarcinoma to initially successful targeted therapy due to EGFR mutation T790M.
Anticancer Res. 2007 Jul-Aug;27(4A):1879-82.
IF=1.414


49.
Experimentální aspekty vyšetřování molekulárních prediktorů
Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, prosinec 2006


48.
Profilování vrozených polymorfizmů DNA repair genů jako prediktorů incidence a léčebné odpovědi nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
2006


47.
Mutace k-ras onkogenu v predikci účinnosti terapie inhibitory tyrosinkinázy (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic
2006


46.
Molecular markers of colorectal and pancreatic cancers: Current situation and future trends
40th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Prague, March 2006


45.
Genotypování SNP ve studiu predispozice komplexních chorob: Paralelní optimalizace experimentálních podmínek a screening 30 markerů karcinomu prostaty u 339 pacientů a 231 kontrol.
10. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, prosinec 2006


RNDr. Minarik M., Ph.D. (přednáška)
44.
Moderní farmakogenomika v léčbě solidních nádorů
2006


43.
Polymorfismy genů opravujících DNA a možnosti předpovědi účinnosti chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic
2006


Minarik M., Ph.D. (přednáška)
42.
Transferring modern analytical technologies from research into practical applications in a startup biotech company
2006


41.
Parallel optimization and genotyping of multiple single-nucleotide polymorphism markers by sample pooling approach using cycling-gradient CE with multiple injections
Electrophoresis. 2006 Oct;27(19):3856-63.
IF=4.101


40.
Analysis of genetic events in 17p13 and 9p21 regions supports predominant monoclonal origin of multifocal and recurrent bladder cancer
Cancer Lett. 2006 Oct 8;242(1):68-76.


39.
Přínos genetického testování EUS-navigovaných bioptických vzorků v diferenciální diagnostice ložiskových lézí pankreatu
HPB bulletin, 2006, 14,47-48.


38.
High-sensitive detection of early somatic mutations in and around adenomatous polyps
40th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Prague, March 2006


37.
Frequency of K-ras Mutations in Fine Needle Aspiration (FNA) Samples of Pancreatic Adenocarcinoma
37th European Pancreatic Club Meeting, Graz, Austria, July 2005


36.
Mutations and polymorphisms in EGFR and ERCC2 genes in Czech lung cancer patients treated within the gefitinib EAP
2005


35.
Evaluation of EGFR mutations and ERCC2 polymorphisms in treatment of NSCLC.
2005


34.
Investigation of molecular-genetic predictors in selection of personalized therapy for non-small cell lung cancer (NSCLC)
2005


33.
Frequency of K-ras Mutations in Fine Needle Aspiration (FNA) Samples of Pancreatic Adenocarcinoma
2005


Minárik M. (přednáška)
32.
Etický kodex komerčního provádění genetických testů.
2005


31.
Vyšetřování somatických mutací genů k-ras a EGFR u archivovaných tkáňových vzorků onkologických pacientů.
9. Celostátní konference DNA diagnostiky, Praha, prosinec 2005


30.
Molekulární markery vzniku a progrese sporadických karcinomů kolorekta a pankreatu: Současné možnosti vyšetření, trendy a pohled do budoucna
2005


29.
Význam vyšetření mutací genu EGFR pro nasazení gefitinibu (Iressy) při léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).
2005


28.
Multicapillary electrophoresis of unlabeled DNA fragments with high-sensitive laser-induced fluorescence detection by counter-current migration of intercalation dye
Electrophoresis. 2005 Nov;26(21):4064-9.
IF=3.850


27.
Genetika a biologie kolorektálního karcinomu
15. Jarní symposium loket 2005, Bulletin HPB 13/2005/2


26.
Úvod do molekulárně-genetických metod při vyšetřování genových mutací u pacientů s plicním karcinomem
Západočeské setkání pneumoonkologů, Přimda, červen 2005


25.
Using capillary-array electrophoresis for analysis of (CAG)n repeats in androgen receptor gene as a potential prognostic factor for male infertility
2004


24.
Rapid screening of somatic mutations in colorectal tumors
HPCE, Salzburg, Austria, February 2004


23.
Comparison of sizing precision and accuracy of DNA typing with different commercial size standards
2004


22.
HIGHT-SENSITIVITY MUTATION DETECTION IN CLINICAL SAMPLES USING PARTIAL DENATURATION APPROACHES BY TEMPERATURE-GRADIENT CAPILLARY ARRAY ELECTROPHORESIS (TGCE) AND DENATURING LIQUID CROMATOGRAPHY (dHPLC)
2004


21.
Application of Cycling Gradient Capillary Electrophoresis (CGCE) to Clinical Screening of APC, K-ras and DCC Point Mutations in Patients with Sporadic Colorectal Tumors
Electrophoresis. 2004 Apr;25(7-8):1016-21.
IF=3.743


20.
Detection of K-ras mutations in pancreatic cancer samples collected by fine needle aspiration biopsy: an intermediate report on the first results and experience
Folia Gastroenterol Hepatol, 2004, 2, 150-155.


Benešová L. (přednáška)
19.
Detekce genových mutací oblastí kodujících tyrozin-kinázovou doménu genů EGFR z parafínových bločků a cytologických preparátů
XII. Západočeský pneumoonkologický den, Plze?, listopad 2004


18.
Predikce odpovědi na léčbu gefitinibem u nemalobuněčného karcinomu plic podle vyšetření genových mutací tyrozinkinázového receptoru
XII. Západočeský pneumoonkologický den, Plze?, listopad 2004


17.
High-sensitivity mutation detection in clinical samples using partial denaturation approaches by temperature-gradient capillary array electrophoresis (TGCE) and denaturing liquid chromatography (dHPLC)
European Society of Human Genetics, Munich, Germany, June 2004


16.
Sledování hladin povrchového Fas receptoru v kombinaci s výskytem somatických mutací genů APC a K-ras v sekvenci adenom-karcinom u kolorektálních tumorů.
Folia Gastroenterol Hepatol 2003; 1: 12 - 19.


15.
Evaluation of denaturing conditions in analysis of DNA variants applied to multi-capillary electrophoresis instruments
Journal of Separation Science. 2003 Aug 8;26(12-13):1163-8.
IF=2.108


14.
Cycling gradient capillary electrophoresis: A low-cost tool for high-throughput analysis of genetic variations
Electrophoresis. 2003 Jun;24(11):1716-22.
IF=3.743


13.
Application of high-resolution capillary array electrophoresis with automated fraction collection for GeneCallingTM analysis of the yeast genomic DNA
Electrophoresis. 2003 Jun;24(11):1716-22.
IF=4.040


12.
New method for monitoring and quatification of mutations in DCC, APC, k-ras and p53 tumour supressor genes during adenoma-carcinoma progression
XXVII. Brněnské onkologické dny, Brno, květen 2003


11.
Design of a fraction collector for capillary array electrophoresis
Electrophoresis. 2002 Jan;23(1):35-42.
IF=4.325


10.
Detection of Mutations in Exon 8 of TP53 by Temperature Gradient 96-Capillary Array Electrophoresis
BioTechniques 2002 Sep;33(3):650-3.
IF=2.173


9.
Mutation Detection in KRAS Exon 1 by Constant Denaturant Capillary Electrophoresis in 96 Parallel Capillaries
Anal Biochem. 2002 May 15;304(2):200-5.
IF=2.370


8.
Paralelní screening sporadických mutací tumor-supresorových genů s použitím metody Temperature gradient Capillary Electrophoresis (TGCE) na 96ti kapilárním elektroforetickém analyzátoru
6. Celostátní konference DNA diagnostiky a genové terapie s mezinárodní účastí, Praha, listopad 2002


7.
High-throughput Detection and Screening of Sporadic Mutations in Selected Tumor Suppressor Genes in Colorectal Cancer Patients
XVIII. Biochemický sjezd s mezinárodní účastí, Stará Lesná, Slovensko, září 2001


6.
SNP Detection by Temperature-Gradient Electrophoresis using 96-Capillary Array Genetic Analyzer
XVIII. Biochemický sjezd s mezinárodní účastí, Stará Lesná, Slovensko, září 2001


5.
Chemotherapy versus Erlotinib in the Second Line Treatment of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
2001


4.
Two-point fluorescence detection and automated fraction collection applied to constant denaturant capillary electrophoresis.
Biotechniques. 2000 Sep;29(3):582-4, 586-9.
IF=2.305


3.
Ultrafast DNA analysis by capillary electrophoresis / laser-induced fluorescence detection
Electrophoresis 1998, 19, 1436-1444


2.
Size-based separation of polyelectrolytes by capillary zone electrophoresis: Migration regimes and selectivity of poly( styrenesulphonates) in solutions of derivatized cellulose
Elecrrophoresis 1997, 18, 98-103


1.
Dispersion effects accompanying pressurized zone mobilisation in capillary isoelectric focusing of proteins
J. Cromatogr. A, 1996, 738, 123-128NAROHU