Genomac International, s.r.o.


Právní doložka společnosti Genomac International s.r.o.

Pro společnost Genomac International s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Genomac International s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Zákazník provedením objednávky vyslovuje svůj souhlas se zařazením jeho osobních údajů uvedených v objednávkovím formuláři do marketingové databáze společnosti Genomac International s.r.o., jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v objednávkovím formuláři společnost Genomac International s.r.o. zpracovávala po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zákazníka budou společností Genomac International s.r.o. použity za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely plnění smlouvy, jejímž subjektem je zákazník. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník se provedením registrace zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Genomac International s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost Genomac International s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že společnost Genomac International s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat společnost Genomac International s.r.o. o vysvětlení,
b) požadovat, aby společnost Genomac International s.r.o.odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li shora uvedená žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost Genomac International s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li společnost Genomac International s.r.o. žádosti zákazníka, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku.

Zároveň zákazník provedením objednávky, v rámci níž zaškrtne svůj zájem o zasílání novinek, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Genomac International s.r.o.

Copyright
Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Genomac International s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost
Společnost Genomac International s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách mhou být zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Genomac International s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost Genomac International s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Genomac International s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Genomac International s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Genomac International s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.


NAROHU